Ffurflen Aelodaeth
© Copyright of Anglesey Beekeepers Associations 2019 © hawlfraint Cymdeithas Gwenynwyr Môn 2019
  Established 1925
OES DDIDDORDEB GYNNOCH CHI MEWN YMUNO Â CHYMDEITHAS GWENYNWYR MÔN? Rydym yn cyfarfod ar nosweithiau Mercher cyntaf misoedd y gaeaf. Yn achlysurol yn ystod misoedd yr haf trefnir ymweliadau cymdeithasol i wenynfeydd aelodau. (Am fwy o fanylion gweler tudalen ‘Gweithgareddau’) Neuadd y Gymuned Rhosmeirch yw man cyfarfod arferol CGM (gweler tudalen ‘Cysylltiadau’ am sut i gyrraedd yno).. Fel arfer bydd cyflwyniadau’r gaeaf yn seiliedig ar wenyn, gwêr, peillio neu destun perthnasol arall. Yn ogystal â’r addysg a’r adloniant cewch baned a bisgeden yn rhad ac am ddim!  Wrth reswm, aelodau’r gymdeithas sy’n cael blaenoriaeth ar gyrsiau hyfforddi CGM. Gan eu bod yn boblogaidd cofiwch mae’r cyntaf i’r felin…’ Tri math o aelodaeth sydd gan CGM. Aelodaeth Llawn - ar gyfer y sawl sydd wedi neu am gael o leiaf un cwch o wenyn ar ynys Môn a’i chyffiniau. Yn ogystal â gweithgareddau CGM, mae aelodaeth yn darparu yswiriant yn erbyn heintiau ar gyfer hyd at 3 cwch (gellid prynu yswiriant ychwanegol drwy CGM). Gan fod CGM yn aelod o CGC cewch yswiriant ‘cyfrifoldeb cyhoeddus’ yn ogystal âg ‘yswiriant cynnyrch’. Ar ben hyn byddwch yn derbyn cylchgarwn chwarterol ‘Gwenynwr Cymru’. Mae’r tanysgrifiad Blynyddol Aelodaeth Llawn yn £18. Aelodaeth Dwbl - ar gyfer unrhyw bâr o bobl sy’n cadw gwenyn ar Ynys Môn a’i chyffiniau h.y, rhaid i’r ddau fod yn gyd-berchnogion ar y gwenyn. Gall hyn fod yn ŵr a gwraig, mam a phlentyn (ifanc neu hŷn), chwiorydd, brodyr neu gyfeillion. Rhaid nodi bod aelodaeth dwbl yn cyfrif fel aelodaeth sengl pan ddaw at hawliau pleidleisio a buddion CGM a CGC e.e. cewch ond un copi o’r cylchgrawn.  Mae’r tanysgrifiad Blynyddol Aelodaeth Dwbl yn £20. Aelodaeth Cysylltiol - ar gyfer y rhai hynny nad ydynt yn cadw gwenyn ond sydd â diddordeb mewn gwenyn  a chadw gwenyn ar Ynys Môn a’i chyffiniau. Croeso iddynt i bob cyfarfod CGM ond heb y breintiau.
Anglesey Beekeepers Association
Cymdeithas Gwenynwyr Môn
Ynglŷn â CGM Ynglŷn â CGM Hyfforddiant Hyfforddiant Rhaglen 2019 Rhaglen 2019 Oriel Oriel Cysylltiadau Cysylltiadau Ymuno  â CGM Ymuno  â CGM Gwenyn  Trafferthus Gwenyn  Trafferthus Gwybodaeth  Gwenyna Gwybodaeth  Gwenyna Hafan Hafan ENGLISH